ADVOKATBYRÅ I VÄSTERÅS


Med specialistkompetens inom familjerätt

Advokat Melissa Toutounge Aksöz i Västerås

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 0736-55 56 17

Elham Arshamfar advokat i Västerås

ELHAM ARSHAMFAR
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 0730-81 80 60

Erica Söderberg Advokat i Västerås

ERIKA SÖDERBERG
ADVOKAT


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 0766-40 43 70

Maneli Zakipour, Biträdande jurist i Västerås

MELISSA TOUTOUNGE AKSÖZ
ADVOKAT, DELÄGARE


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 0736-55 56 17

André Ishak biträdande jurist i Västerås

ANDRÉ ISHAK
BITRÄDANDE JURIST (Tjänstledig)


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 0708-55 52 45

Ayla Löfving juristassistent i Västerås

CAGLA ARAZ
JURISTASSISTENT


Telefon: 021 - 122 902

Mobil: 08-88 90 81

Familjerätt Advokatfirman Centra logotyp
Advokat Västerås - Ledamot av Sveriges Advokatsamfund

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

ADVOKATFIRMAN CENTRA ÄR SPECIALISERADE PÅ FAMILJERÄTT

Familjerätt är det rättsområde som behandlar lagstiftning om familjer och familjemedlemmarnas förhållande till varandra. Advokatfirman Centra företräder personer i Västerås i juridiska spörsmål kopplat till familjerätt. Det kan handla om fastställande av faderskap eller att du har en pågående tvist med en annan förälder eller om umgänge med barn. Välkommen att kontakta Advokatfirman Centra för en kostnadsfri rådgivning inom familjerätt.

Advokatfirman Centras jurister åtar sig ofta uppdrag som juridiskt biträde i en vårdnadstvist. En vårdnadstvist kan uppstå när två föräldrar, som har delad vårdnad om barnet, hamnar i konflikt om vem som ska ha vårdnaden om barnet. Advokatfirman Centra har hjälpt många klienter att lösa en vårdnadstvist innan den når domstol, det är alltid bra om föräldrarna kan nå en samförståndslösning. Kontakta våra familjejurister när du är i behov av ett ombud.

Vi hjälper dig även i andra juridiska ärenden inom familjerätt. Det kan exempelvis handla om att du har hamnat i tvist om hur mycket underhållsbidrag du ska betala till den andra föräldern. Vi hjälper dig då att utreda din ekonomiska situation och framföra hållbara argument för att du inte ska behöva betala mer underhållsbidrag än vad din ekonomiska situation medger.

Du kan även anlita en jurist från Advokatfirman Centra om du behöver ett ombud i en konflikt om barns boende. Det kan handla om att du ska flytta till annan ort och vill att barnet ska följa med dig eller att du tycker att det är lämpligare för barnet att barnet bor hos dig istället för den andra föräldern.

Vi kan även erbjuda juridisk rådgivning på arabiska, persiska, turkiska och spanska utöver svenska och engelska.

VÅRA FAMILJEJURISTER AGERAR OMBUD I LVU-MÅL

I Sverige finns det en lag som heter lag om vård av unga (LVU). Det är en lag som innebär att socialnämnden kan ansöka hos förvaltningsrätten om att omhänderta ditt barn om de bedömer att det finns brister i vårdnadshavarnas omsorg eller att barnet har så omfattande problem att den behöver beredas vård utanför det egna hemmet. Socialtjänsten i Västerås stad kan besluta om att omedelbart omhänderta ditt barn, genom att ansöka om detta i förvaltningsrätten. Du har alltid rätt att företrädas av en jurist eller advokat i ett LVU-mål som företräder dina intressen. Staten står för kostnaden för en advokat eller jurist i ett LVU-mål.

Det är viktigt att du så fort som möjligt begär att få en jurist eller advokat förordnad som ditt offentliga biträde i LVU-mål. Ett beslut om omhändertagande av barn är ett mycket ingripande beslut. Det är viktigt att du får möjlighet att komma till tals och ge din synpunkt på vad som är det bästa beslutet för ditt barn. Advokatfirman Centra hjälper dig att föra din talan i domstol. Om socialtjänsten i Västerås stad vill omhänderta ditt barn kommer ärendet prövas av Förvaltningsrätten i Uppsala.

Det finns tydliga krav i lag som måste vara uppfyllda för att ett barn ska bli tvångsomhändertaget enligt LVU. Det är viktigt att komma ihåg att socialtjänstens insatser i första hand bygger på frivillighet - ett barn får bara omhändertas som dennes vårdbehov inte kan tillgodoses på frivillig väg. Ett barn i Västerås kan omhändertas på grund av missförhållanden i hemmiljön eller på grund av barnets eget beteende. Vad gäller missförhållanden i hemmiljön kan det handla om att socialtjänsten tycker att föräldrarna inte kan erbjuda barnet en trygg uppväxtmiljö då det råder allvarliga missförhållanden i hemmet. Vad gäller tvångsomhändertagande på grund av barnets eget beteende kan det handla om att barnet har en missbruksproblematik eller sysslar med brottslig verksamhet.

ADVOKATKOSTNADER I FAMILJERÄTTSLIGA MÅL I VÄSTERÅS

I socialrättsliga mål exempelvis lagen om vård av unga eller lagen om vård av missbrukare så kostar det inget för dig att anlita ett juridiskt biträde. När det gäller andra tvister inom familjerätt såsom vårdnadstvist och tvist ombud barns umgänge så behöver du betala ett skäligt arvode för advokaten. I de allra flesta hemförsäkringar ingår rättskyddsförsäkring. Rättskyddsförsäkring innebär att försäkringsbolaget står för ombudskostnaderna där klienten behöver endast betala en självrisk.

Om du saknar försäkring så finns det en möjlighet att i vissa fall få delar av kostnaderna ersatta genom den statliga rättshjälpen. Det krävs särskilda skäl för att få kostnaderna ersatta om det gäller en tvist om vårdnad, boende och umgänge. Advokatfirman Centra hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Den första kontakten med Advokatfirman Centra är alltid kostnadsfri. Vi ger dig då en inledande juridisk rådgivning, bedömer vad kostnaderna kommer bli för att vi ska bistå dig och hjälper dig att ansöka om ersättning från din rättsskyddsförsäkring eller rättshjälpsmyndigheten. Läs mer om brottmål, familjerätt

KONTAKTA OSS OM DU BEHÖVER JURIDISK RÅDGIVNING I VÄSTERÅS

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.